اتحادیه شرکت های فنی و مهندسی

انجمن انفورماتیک ایران

سازمان نظام صنفی رایانه ای

گواهی عضویت اتاق بازرگانی

ISO 9001-2015_20230201_0001

ISO 27001-2022_20230201_0001

ISO 20000-2018_20230201_0001

گواهینامه نمایندگی پارس ارتباط

گواهینامه نمایندگی پارس ارتباط